ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS, KOCKERD

Adóregisztrációs eljárás

2012. január 1-jétől megváltoztak a cégbejegyzésre kötelezett adózók adószámának megállapítására vonatkozó törvényi előírások.
Ettől az időponttól a cégbejegyzésre kötelezett adózók adószámának megállapítására nem automatikusan, hanem - az Art. 24/C. - 24/E. §-aiban rögzített - ún. adóregisztrációs eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.
A NAV az adózó által bejelentett - és a cégbíróság által elektronikus úton továbbított - valamint a nyilvántartásában szereplő adatok egybevetésével, elsősorban informatikai úton megvizsgálja, hogy a bejegyzendő cég vezető tisztségviselőivel, illetőleg képviseletre jogosult tagjaival, korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező taggal, vagy részvényessel  szemben fennáll-e olyan, törvényben meghatározott akadály, amely kizárja azt, hogy a cég részére az adóhatóság adószámot állapítson meg.
A fennálló akadályok a tagok és vezető tisztségvelők személyével összefüggésben kerülnek vizsgálatra. Meg kell tagadni az adószám megállapítását, ha a vezető tisztségviselő, vagy tag: 
- az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján olyan más cég képviselője, vagy a minősített tulajdonosa, amely jelentős, hosszabb időn át fennálló adótartozással rendelkezik,
- a kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül olyan más, megszűnt cég képviselője, vagy a minősített tulajdonosa volt, amely jelentős, jelenleg is fennálló adótartozással szűnt meg, illetve 5 éven belül olyan más, megszűnt cég képviselője, vagy a minősített tulajdonosa (volt), amelynek adószámát az állami adóhatóság törölte,
- az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján saját, hosszabb időn át és jelenleg is fennálló jelentős adótartozással rendelkezik.

 

KOCKERD jelű nyomtatvány

Az adószám megállapítását, illetve a változásbejegyzést követően az adóhatóság kockázatelemzési eljárást folytat le mely során az adózó részére kérdőív (KOCKERD jelű nyomtatvány) kerülhet kiküldésre, melyet adózónak annak átvételétől számított 10 napon belül vissza kell küldenie. A kitöltött kérdőív adattartalma alapján az adóhatóság azt elemzi, hogy a végezni kívánt tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállnak -e a vállalkozásnál.
Az eljárás során kiemelt jelentőséggel bír a kérdőív teljes körű kitöltése és az adóhatóság részére történő határidőn belüli visszaküldése.

 

Fokozott adóhatósági felügyelet

A kockázatelemzés eredményeképpen az adóhatóság az adózót határozattal - legfeljebb egy- éves időtartamra - fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja, amennyiben megállapítja, hogy a vállalkozás gazdasági tevékenységének megvalósulása - a cég tagjainak, vezetői tisztségviselőinek korábbi gazdasági tevékenységére, illetve adózói múltjára tekintettel - kockázatot rejt magában, vagy a cég nem rendelkezik a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel, vagy ha a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek nem elegendőek a gazdasági tevékenység megvalósításához.
A határozatban az adóhatóság az adózót a fokozott adóhatósági felügyelet következményeként:
- kötelezheti adóbevallásának adótanácsadóval, adószakértővel, vagy okleveles adószakértővel történő ellenjegyeztetésére, vagy
- kötelezheti, hogy az áfa bevallásával egyidejűleg nyújtsa be az adóhatósághoz a bevallás alapjául szolgáló bizonylatok másolatát;
- továbbá kötelezheti gyakoribb áfa bevallásra, összesítő nyilatkozat benyújtására.
Amennyiben az adóhatóság a felügyelet tartama alatt a céggel szemben a törvényben tételesen felsorolt mulasztások valamelyikét megállapítja (pl. a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével összefüggő adóhiány alapján megállapított adóbírságot szab ki, vagy felszólítás ellenére nem teljesíti bevallási kötelezettségét és a mulasztását nem menti ki), az adószám felfüggesztés nélküli törlésének van helye.

 

 

     

    Cégalapítás Magyarországon Információs portál
    A SIKERES VÁLLALKOZÁSOK ÁLLANDÓ PARTNERE

  • Email: info@konyvelesnet.hu

  • Telefonos időpont egyeztetés, érdeklődés: 30 466 5573